พื้นที่การให้บริการ
เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

 

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ในพื้นที่เขตปทุมธานี-รังสิต จ.ปทุมธานี

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

29 พฤษภาคม 2538


§
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท พีซีเคที (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ด้วยทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการร่วมทุนระหว่าง ช.การช่าง บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด โบวิส ลิมิเต็ด และ กปภ. ในสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ตามลำดับ

31 สิงหาคม 2538


§
ลงนามในสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เป็นระยะเวลา 25 ปี ลักษณะของสัญญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) บนพื้นฐานของการกำหนดปริมาณน้ำขั้นต่ำที่ กปภ. ต้องรับซื้อ ประปาปทุมธานีเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปา Breitling Replica Transocean โดยประปาปทุมธานีต้องโอนระบบจ่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ และโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลา 25 ปี

24 มกราคม 2539


§
ได้รับอนุญาตให้สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในปริมาณ 300,000 ลบ.ม./วัน เพื่อทำการผลิตเป็นน้ำประปาตามโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายขยายการประปาปทุมธานี รังสิต จากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

15 ตุลาคม 2541


§
เริ่มประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาแก่ กปภ. ตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

13 มกราคม 2543


§
ได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการเขตปทุมธานีรังสิต
จ.ปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย

2 สิงหาคม 2548


§
บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในประปาปทุมธานีให้กับ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด

30 มิถุนายน 2549


§
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในประปาปทุมธานีให้กับ ช.การช่าง

15 กันยายน 2549


§
ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำประปากับกปภ. เพื่อซื้อขายน้ำประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ลักษณะสัญญาเป็นแบบ Replica Breitling Emergency Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) ประปาปทุมธานีมีสิทธิขายน้ำประปาตามสัญญานี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566

25 มกราคม 2550


§
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,102 ล้านบาท เป็น 2,752 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ได้นำหุ้นในส่วนของ กปภ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้สละสิทธิการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น

26 มกราคม 2550


§
ยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ และการซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance Agreement) กับบริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส์) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด (บีเจที) และลงนามในสัญญาการบริหารจัดการ และการซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance Agreement) กับบีเจที

11 มิถุนายน 2550


§
ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,752 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ ขณะนั้น

29 มิถุนายน 2550


§
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่จาก ช. การช่างเป็นบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในประปาปทุมธานีทั้งสิ้นร้อยละ 89.15 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของประปาปทุมธานี

18 ธันวาคม 2550


§
ช.การช่าง นครหลวงค้าข้าว และบุคคลอื่นขายหุ้นสามัญของประปาปทุมธานีเพิ่มเติมอีกร้อยละ 8.85 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของประปาปทุมธานีแก่บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในประปาปทุมธานีทั้งสิ้นร้อยละ 98.0 ของหุ้นทั้งหมดของประปาปทุมธานี

1 สิงหาคม 2551


§
เริ่มดำเนินการผลิตและส่งน้ำประปาจากโรงผลิตน้ำประปาที่ได้ขยายกำลังการผลิตอีก 100,000 ลบม./วัน และเมื่อรวมกับกำลังการผลิตเดิมที่มีจะมีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 388,000 ลบม./วัน โดยที่ปริมาณน้ำประปาขั้นต่ำที่ กปภ. ต้องรับซื้อจากประปาปทุมธานีเพิ่มขึ้นจาก 260,000 ลบ.ม./วัน เป็น 310,000 ลบ.ม./วัน

 

1 สิงหาคม 2552


§
ปรับปริมาณน้ำประปาขั้นต่ำที่ กปภ.ต้องรับซื้อจากประปาปทุมธานีเพิ่มขึ้นจาก 310,000 ลบม./วัน เป็น 320,000 ลบม./วัน

29 ตุลาคม 2552


§
กู้ยืมเงินจากบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ เป็นการปรับโครงสร้างนี้ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ลดต้นทุนทางการเงินและข้อผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงินระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน

1 สิหาคม 2553


§
ปรับปริมาณน้ำประปาขั้นต่ำที่ กปภ.ต้องรับซื้อจากประปาปทุมธานีเพิ่มขึ้นจาก 320,000 ลบม./วัน เป็น 330,000 ลบม./วัน


หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | ผลงานและสถิติ | ข่าวสารและกิจกรรม | สาระน่ารู้ | คำถามที่พบบ่อย | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน Thai Water Operation Co, Ltd. THAI TAP WATER Co.,Ltd.
Copyright © 2010 Pathum Thani Water Company Limited. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional ออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เว็บไซต์ 213020