Water Supply Volume
as of : 21 May 2014 371,295 cu.m. / day
 
PWA Rangsit : 315,358 cu.m. / day
PWA Pathum Thani : 55,937 cu.m. / day
15 ก.ค. 58 – จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนในพื้นที่ประทุมธานี-รังสิต ได้เฝ้าระวัง ติดตาม รวมถึงตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณน้ำยังคง “เพียงพอ” ในการผลิตและส่งจ่ายให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตได้อย่าง “ต่อเนื่อง” และมี “คุณภาพ” ตามมาตรฐาน
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีแผนงานในการหยุดเดินระบบสูบจ่ายน้ำที่สถานีธรรมศาสตร์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2500 เควีเอ ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 เวลา 23.00 – 03.30 น. โดยระหว่างดำเนินการบริษัทฯ จะเปิดระบบ by pass และเดินระบบจ่ายน้ำที่สถานีจ่ายน้ำรังสิตเพิ่มเพื่อจ่ายมายังพื้นที่ของสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในช่วงเวลาดังกล่าว(บริเวณพื้นที่ อ.คลองหลวง และบริเวณข้างเคียง)
Water Treatment and Water Transmission Process
IMG_2333.JPG
  Update 5-1-2011
นักศึกษา ม.รังสิต เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำประปาปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
more 
Home | About Company | Works and Statistics | News & Activities | Knowledge | FAQ | Webboard | Contact Us
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน Thai Water Operation Co, Ltd. THAI TAP WATER Co.,Ltd.
Copyright © 2010 Pathum Thani Water Company Limited. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional ออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เว็บไซต์ 211360