15 ก.ค. 58 – จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนในพื้นที่ประทุมธานี-รังสิต ได้เฝ้าระวัง ติดตาม รวมถึงตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณน้ำยังคง “เพียงพอ” ในการผลิตและส่งจ่ายให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตได้อย่าง “ต่อเนื่อง” และมี “คุณภาพ” ตามมาตรฐาน